Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej w skrócie OWSiD, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży na dostawy towarów i umów o świadczenie usług oferowane przez Firmę BARABASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Jaworowa 40, 42-603 Tarnowskie Góry, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000551822 zwaną dalej Dostawcą.
2. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych z firmą BARABASZ Sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zamawiane u Dostawcy towary i usługi zamawiane są na warunkach określonych w niniejszych OWSiD, chyba że Dostawca i Zamawiający postanowią odmiennie w zawartej między nimi umowie dostawy towarów, umowie o świadczenie usług lub w odrębnym postanowieniu, zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od tego czy Zamawiający przesłał swoje Warunki Zakupu/Zamówienia, pierwszeństwo mają OWSiD Dostawcy.
4. OWSiD uważa się za przyjęte przez drugą stronę od momentu złożenia pisemnego zamówienia i braku oświadczenia przez Zamawiającego o nie akceptowaniu tych Warunków w całości lub częściowo.

§ 2
Zamówienia
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach i ofertach nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy/współpracy.
2. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub ustnej.
O przyjęciu zamówienia w formie ustnej decydować będzie osoba przyjmująca zamówienie po stronie Dostawcy.
3. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, doręczone faxem lub e-mailem Zamawiającemu, jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy.
4. W przypadku zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego wszystkie zamówienia realizowane są wyłącznie po pełnej przedpłacie lub płatności gotówką przy odbiorze towaru z magazynu Dostawcy, aż do całkowitego uregulowania długu.
5. Po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, Dostawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Zamawiający nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan zadłużenia Zamawiającego.
6. Zamówienie powinno bezwzględnie zawierać:
a. dane Zamawiającego,
b. dane zobowiązanego do zapłaty wraz z numerem rachunku bankowego, w wypadku gdy zamawiającym jest cesjonariusz
c. dane Dostawcy
d. nazwę towaru i/lub usługi,
e. dodatkowe określenia lub parametry towaru lub usługi,
f. ilość,
g. pożądany termin realizacji zamówienia,
h. oczekiwaną bądź ustaloną formę płatności,
i. warunki odbioru – sposób odbioru towaru z magazynu Dostawcy lub innego miejsca wskazanego przez Dostawcę (np. siedziby producenta),
j. miejsce dostawy,
k. czytelny podpis składającego zamówienie (w wypadku gdy składającym zamówienie jest osoba
nie występująca w dokumencie rejestracyjnym Kupującego, to winna być upoważniona do składania zamówień.
l. numer telefonu i adres e-mail do osoby prowadzącej zakup.

§ 3
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
1. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera:
a. dane Dostawcy
b. dane Zamawiającego
c. nazwę wyrobu i/lub usługi wraz z ewentualnymi dodatkowymi parametrami technicznymi,
d. ilość,
e. cenę jednostkową netto i/lub brutto dla wyrobu i/lub usługi,
f. wartość netto i/lub brutto, dla wyrobu i/lub usługi,
g. walutę PLN lub EUR,
g. formę płatności, termin płatności,
h. termin realizacji zamówienia,
i. warunki dostawy (sposób dostawy, płatnik kosztów transportu i ewentualnego ubezpieczenia),
j. miejsce dostawy,
k. nr rachunku b
ankowego PLN lub EUR
l. imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę,
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między stronami, wystawiane jest w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu zamówienia i przesyłane faxem lub e-mailem na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu, bądź adres.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w zamówieniu, Dostawca uważać będzie za zaakceptowane przez Zamawiającego, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.

§ 4
Ceny
1. Wszystkie ceny podane w ofertach są cenami netto (bez podatku VAT), EXW magazyn Dostawcy lub inne miejsce wskazane przez Dostawcę (np. siedziba producenta).
2. Do ceny netto wyrobu lub usługi doliczany jest podatek VAT według obowiązujących stawek.
3. W momencie wejścia w życie nowego cennika producenta dla Dostawcy, tracą ważność ceny poprzednio obowiązujące.
4. Ceny podane w ofertach obejmują opakowanie standardowe, nie podlegające zwrotowi. Każde zamówienie Zamawiającego dotyczące opakowania innego niż standardowe, będzie powodowało obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
5. Opakowanie podlega zwrotowi jedynie w przypadku mauzerów (kontenerów), po uprzednim pisemnym ustaleniu pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym.
6. O ile nie stwierdzono inaczej oferty sporządzone na piśmie zachowują ważność przez okres 30 dni.
7. Ustne uzgodnienia wygasają w dniu, w którym zostały dokonane, chyba że zostaną potwierdzone w formie pisemnej przez Dostawcę.

§ 5
Terminy dostaw
1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów wyjątkowo w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, w szczególności gdy wystąpi:
a. siła wyższa rozumiana jako: strajk, wojna, epidemia, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
b. przerwa lub opóźnienie w dostawach towaru od producenta lub ewentualne awarie i zakłócenia transportowe.
2. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje:
a. przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień, o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej,
b. zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw lub usług.
3. Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych. Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami, odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części.

§ 6
Warunki dostaw
1. Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW (EX Works) z magazynu Dostawcy lub innego miejsca wskazanego przez Dostawcę (np. siedziby producenta),
2. Towary dostarczane są w opakowaniach producenta lub opakowaniach zastępczych.
3. Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Dostawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Zamawiającego.
4. Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
5. Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu.
6. Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
7. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy, zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Dostawcy, w dni robocze w godz. 8.00- 15.30.
8. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
9. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi z magazynu Dostawcy. Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówieniu.
10. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze, ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem/kurierem i przez niego potwierdzonym na piśmie.
11. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika.
12. Wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
13. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw.
14. Dostawca do przesyłki dołączy dowód wydania towaru WZ.
15. Fakturę VAT Dostawca dostarczy razem z towarem lub wyśle niezwłocznie listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego lub inny adres korespondencyjny, jeśli został wskazany.

§ 7
Warunki płatności
1. Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
2. Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze, bądź wpłaty gotówki w kasie Dostawcy.
3. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego:
a. przy zapłacie gotówką – po wpłacie gotówki do kasy Dostawcy,
b. przy płatności przelewem – po dacie wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy,
c. przy zapłacie czekiem potwierdzonym – dnia następnego po dniu zrealizowania czeku Zamawiającego,
tzn. dnia następnego po wpływie gotówki z tego czeku na rachunek Dostawcy .
4. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, towar stanowi własność Dostawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
5. W przypadku braku zapłaty mimo przesłanych monitów i wezwania do zapłaty, Dostawca przekaże sprawę do firmy windykacyjnej.
6. Wszelkich zaliczek lub przedpłat uiszczonych przez Zamawiającego na poczet przyszłych dostaw nie uważa się za zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. W przypadku sprzedaży na przedpłatę, Dostawca wystawi ,,Fakturę pro forma’’, która określi wysokość przedpłaty koniecznej do realizacji zamówienia.

§ 8
Zastrzeżenie prawa własności
1. Do czasu uregulowania wszystkich należności z tytułu przedmiotu dostawy, wraz z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za opóźnienie, kar umownych itp. dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy.
2. W przypadku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez Zamawiającego, Dostawca
ma prawo współwłasności nowych produktów, w stosunku wynikającym z udziału towaru zastrzeżonego w nowym produkcie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia na Dostawcę prawa własności nowego przedmiotu.
3. Żądanie i odebranie towaru przez Dostawcę nie powoduje – o ile Dostawca nie złoży jednoznacznego oświadczenia o treści przeciwnej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań Zamawiającego wobec Dostawcy.

§ 9
Gwarancja/Reklamacje
1. Okresu gwarancji sprzedawanych przez Dostawcę towarów – o ile takowy jest, udziela Dostawca za producentem, na warunkach określonych przez producenta towaru i zawarty jest przez producenta w ofercie lub umowie.
2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego.
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
4. Przydatność do użycia / termin ważności zawarty jest na etykiecie danego produktu i liczy się od daty produkcji, a nie od daty wydania towaru Zamawiającemu.
5. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona .
6. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania reklamacji Zamawiającego do Producenta towaru.
7. Dostawca/Producent nie odpowiada za wady towaru wynikłe w skutek:
a. napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
b. nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
c. przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.
8. Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu § 6 ust.1 pkt. a OWSiD oraz w razie uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania tych urządzeń, nieprzestrzegania zasad postępowania z urządzeniami oraz wykonywania napraw przez osoby trzecie nie działające na zlecenie Producenta/Dostawcy.
9. Warunki gwarancji są zachowane jeżeli Zamawiający powiadomi Dostawcę na piśmie o wadach niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia i charakter instalacji.
10. Zamawiający zobowiązuje się przesłać do Dostawcy wypełniony protokół reklamacyjny oraz dokumentację zdjęć reklamowanego towaru.
11. Rozpatrywanie reklamacji przez Producenta, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za dostarczony towar, jak też nie upoważnia do kompensaty wartości reklamowanego towaru w następnych płatnościach.
12. Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania do Zamawiającego decyzji Producenta odnośnie zgłoszonej reklamacji i w przypadku uznania reklamacji do dostawy zgodnej z jej treścią.
13. W przypadku jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy , przesyłek i innymi uzasadnionymi kosztami jakie poniósł Dostawca.
14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.

§ 10
Zwroty
1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie z wcześniejszym ustaleniem i po pisemnej zgodzie Dostawcy.
2. Zamawiający może wystąpić z propozycją zwrotu towarów wyłącznie przed upływem 10 dni od daty wystawienia za te towary faktury VAT.
3. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, z kompletem dokumentów oraz w oryginalnym opakowaniu.
4. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego i pod warunkiem wpłaty uzgodnionej kwoty rekompensaty.
5. Rozliczenie zwrotu towaru następuje w formie korekty faktury VAT.

§ 11
Anulowanie zamówienia
1. Dostawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, nawet gdy było wcześniej potwierdzone, w przypadku zaistnienia okoliczności, które nakazują przewidywać, że Zleceniodawca nie będzie w stanie wykonać aktualnych zobowiązań niezależnie od przyczyn (postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacja itp).
2. Zamawiający może anulować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od wysłania faxem lub e-mailem przez Dostawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w formie pisemnego powiadomienia.
4. Anulowanie zamówienia po terminie jak w ust.1 lecz nie dłuższym niż termin wykonania umowy może nastąpić tylko w wypadku, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
a. wyrażenie zgody na anulowanie przez Dostawcę,
b. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zapłatę opłaty w uzasadnionej wysokości kosztów bezpośrednich powiększonych o opłatę manipulacyjną,
c. uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty, w terminie 5 dni od daty powiadomienia faksem lub e-mailem przez Dostawcę o wysokości opłaty.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacja umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWSiD, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
2. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Dostawcy.
3. W przypadku wyłączenia z OWSiD któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust.2, pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWSiD. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli Zamawiający niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do OWSiD zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany.
5. Aktualne OWSiD są zawsze dostępne w Dziale Sprzedaży Dostawcy oraz na ogólnie dostępnej stronie internetowej www.barabasz.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Data zatwierdzenia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) firmy BARABASZ Sp. z o.o.: 
05.04.2015
Ostatnia aktualizacja:
05.04.2015